Φοιτητές

  • Υποστηρικτικά προπτυχιακά μαθήματα (Λογιστική, Πληροφοριακά Συστήματα, Μάρκετινγκ κ.α.)
  • Εκπόνηση προπτυχιακών εργασιών
  • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος & συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού